01.02.2022

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ATAS” (turpmāk – ATAS) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

ATAS veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

ATAS kontaktinformācija juridiskā adrese: Katlakalna iela 1, Rīga, Latvija, LV-1073; tālrunis: +371 67775799; e-pasts:finance@atas.net .

ATAS nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. ATAS personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās apmācīti un sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Ar ATAS personas datu aizsardzības speciālistiem datu aizsardzības jautājumos var sazināties, rakstot uz info@fpda.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar ATAS personas datu aizsardzības speciālistiem nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka ATAS var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 25. NOVEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un datu kategorijas

ATAS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Lietotāja konta aktivizēšanai un uzturēšanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, pamatojoties uz Jūsu brīvi izteiktu piekrišanu).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, e-pasts, telefona numurs un dzimšanas datums;

 • Savstarpējo līgumattiecību izpilde, konta uzturēšana ar brīdi, kad sāksiet izmantot kādu no ATAS piedāvātajiem pakalpojumiem (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu, pamatojoties uz noslēgtajām līgumattiecībām).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, telefona numurs, adrese, valsts, skype lietotāja vārds, informācija par savstarpējiem norēķiniem statistikas nolūkos;

 • Grāmatvedības prasību izpildei, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai un saistību izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu, ievērojot normatīvo tiesību aktu prasības).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodokļu maksātāja numurs, nodokļu maksātāja valsts, adrese, telefona numurs, e-pasts, bankas konta numurs un informācija par komercbanku vai informācija par PayPal lietotāja kontu;

 • Komerciālu paziņojumu un jaunumu sūtīšanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, pamatojoties uz Jūsu brīvi izteiktu piekrišanu).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: e-pasts;

 • ATAS sistēmas uzlabošanas un veiktspējas nodrošināšanai, ievērojot ATAS leģitimitāti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: e-pasts;

 • Automātiski sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai glabājamie dati, ievērojot ATAS leģitimitāti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu).

Apstrādājamās personas datu kategorijas: IP adrese, darbības platformā, platformas apmeklējumu dati.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu ATAS, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot ATAS.

Personas datu saņēmēji

No ATAS personas datus var saņemt kompetentās iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kas būs juridiska pienākuma izpilde, kā, piemēram, ATAS nodos datus Valsts ieņēmumu dienestam, kas ir nodokļu kontrolējošā institūcija Latvijā.

ATAS personas datu apstrādei izmanto personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos ATAS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar ATAS norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Mēs iesaistām apstrādātājus, lai nodrošinātu Jums platformas https://atas.net/ pakalpojumus. Tās ietver, piemēram, finanšu iestādes, klientu un partneru atbalstu, reklāmas pakalpojumu un programmatūras nodrošinātājus. Informējam, ka apstrādātājiem ir pieejami Jūsu personas dati minimizētā apjomā, kas ir nepieciešami deleģēto uzdevumu izpildei.

Personas datu glabāšanas ilgums

ATAS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ATAS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ATAS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ATAS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Informācijas drošība

ATAS īstenos visus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, aizsargājot Jūsu personas datus, tādējādi novēršot iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpuma iestāšanos, kas nozīmē, ka piekļuve Jūsu personas datiem ir ierobežota, ATAS darbinieki ir apmācīti un ir noteikti stingri konfidencialitātes noteikumi attiecībā pret darbiniekiem, kā arī pret apstrādātājiem personas datu apstrādes ietvaros.

Fizisko personu personas datu aizsardzība ir ATAS prioritāte.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ATAS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties ATAS un iegūt informāciju vai to aplūkojot savā profilā platformā https://atas.net/
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem
 • ATAS veic saziņu ar datu subjektu: pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu, iepriekš Jūs identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties ATAS vai sazināties ar ATAS datu aizsardzības speciālistiem. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1050).
Successfully
Please use english keyboard layout
Server error
Error
;